กลุ่มอำนวยการ

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ผลงานดีเด่น
ระเบียบต่าง ๆ
จัดชื้อจัดจ้าง
ผลงานทางวิชาการ
 

 

 กลุ่มอำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1  
       ข้อมูลบุคลากร

  


นายดำรงค์ฤกษ์  กลิ่นแก้ว
รอง ผอ.สพป.สท 1

นางเสริมสุข  วรศิริ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 
น.ส.ทิพย์วรรณ  คล่ำคง

 
นางฉลอง  หลำพรม

 
น.ส.เสนอ  แสงนิล

 
นางชุลีกร  นิธิวรรณกุล

 
น.ส.ลำพึง  นุ่มนิ่ม

 
นายมานิต  ปานสุข

 
นางเตือนใจ  ปานศรี

 
น.ส.ทวีรัตน์  มาลัยหวล

 
นายสามารถ  รัตนพร


 นายประดิษฐ์ สุวรรณชัย

 
นายยงยุทธ  ถึงมี

 
นายมานิตย์  คำจั่นป้อ

 
นายจำเริญ สมานพันธ์

 
นายชัยรินทร์ อิ่มหนำ

 
นายเจริญ ถึงจันทร์

 
นายนุรุต กลั่นเรือง

 
นายยอด หอมทอง

 
นายสมศักดิ์ มั่งจิ๋ว

 
นางเข็มทอง ก้อนสุวรรณ์
พนักงานทำความสะอาด  


นายศักดิ์สิทธิ์  ตรีเนตร
ยาม


นายประจิม  เทียนบาน
ยาม

 
นางประจวน จ๋องเนียม
พนักงานทำความสะอาด

   
     

 
ผู้อ่าน 1055 คน

 


HACKED BY SyR!4N M43STR0

Message For All :

Hello dear users : Syria is not a weak country, but we are facing a universal attack Unfortunately some of the Arab countries are involved too, especially with the section related to the media some of Arabic channels like (Al-Jazirah and Al-Arabia) try to fake events everyday, and say that the Syrian Arab Army did the crimes in Syria In fact, these channels try their best to show that the armed terrorist groups are wronged, and the Syrian Arab army are oppressive which is totally wrong The real fact is, those armed groups do not want a peaceful freedom, and are killing anyone who supports the Syrian Government Stay away from our country, and Enough killing of our people

The youth Syrian hackers were here just to tell you : all in syria we love Bashar Al Assad and fuck the gay Hamad and his Moza of Qatar ---(Ali Hafez Al Assad

   คิดอย่างไรกับรัฐบาล